Privacy verklaring

Privacy Verklaring Suzuki Bandit Club Nederland SBCN

Suzuki Bandit Club Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, inclusief bestuurders en sponsoren. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je Privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  

Suzuki Bandit Club Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Suzuki Bandit Club Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactformulier zoals te vinden op https://suzukibanditclub.nl/contact

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Suzuki Bandit Club Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Innen van periodieke contributies door penningmeester
 • Toegang verlenen tot het SBCN forum
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het verkopen van merchandise

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat de politie in het kader van een onderzoek, (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Suzuki Bandit Club Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Suzuki Bandit Club Nederland van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Toegang tot data is gebaseerd op rollen die personen binnen de vereniging invullen en nodig hebben om zijn functie uit te kunnen oefenen. Zo krijgt bijv. de penningmeester als enige toegang tot financiële transacties om contributies te kunnen innen.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ons bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Binnen het bestuur is één Privacy coördinator aangewezen die de bescherming van gegevens van haar leden bewaakt.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Jaarlijks (voor de ALV) wordt een periodieke controle uitgevoerd door een bestuurslid op doelmatigheid van gegevens bescherming.

Meldplicht

Mocht ondanks alle genomen maatregelen en controles, toch informatie bij onbevoegden beschikbaar komen, verplicht de vereniging zich om binnen de daarvoor geldende termijnen gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dit te melden bij betrokkenen (leden, vrijwilligers) en de autoriteiten.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. In dat geval kan je contact opnemen via het contactformulier op de website.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van Privacy. Als je naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Suzuki Bandit Club Nederland